123. Perbuatan yang patut dilakukan apabila ada sesuatu yang menggembirakan

Doa 255

Apabila ada sesuatu yang menggembirakannya Nabi (SAW), Baginda terus sujud syukur kepada Allah Tabaraka Wa Ta'ala.

Rujukan: Abu Dawud, Ibn Majah, At-Tirmithi. Lihat juga Al-Albani, Sahih Ibn Majah 1/233, dan 'Irwa'ul-Ghalil 2/226.